Search Badges Account

Ada gajah aukud. Ia dot nulungin i nyawan ané nyasar ngalih umahné. Kénkén umahné i nyawan, sebun apa gua? Dija i nyawan nongos?  

Ada aukud kambing nguda ané ngaku-ngaku dadi Maman Kambing wicaksana. Apaké ngaku-ngaku ento solah ané patut? 

Ada magenepan ané tepuk di peken. Apa dogén ané tepukin Cening di peken?

Bo katangtang tekén timpal-timpalné makecog ka céglongan enduté. Nyidaangké ia lakar makecog?

Sumi dot apang tetanduranné nyak mentik luung, nanging tusing taén nyidaang kéto. Aget ia matemu ngajak petani ane nyak ngorahin ia carané matetanduran tur ngemang ia ngidih binih. Bisaké Sumi nanem binihé ento?

Yéning ada ané dot nganggo Tukad Pasaha, anaké ento musti ngajumang Ladéha, I Cicing Alas, malu apang ia demen. Apaké I Godél lakar nglaksanaang ento?

Rohana tuah dot mragatang mamaca buku crita dedemenané. Nanging, makadadua adiné, Ratna lan Ruskan, setata ngulgul. Nyidangké Rohana iteh mamaca sambilanga ngempu makadadua adiné?

Sarengin ambune ngedum ujan lan rasa girang!

Ngecet umah ento ngae atine liang! Luungne angkul-angkule mecet warna apa nah?

Dinane jani Pacentokan Sepakbola lan I Divya ane lara kena srot-srot! Nyidangke ia main Sepakbola? Baca critane ene apang tawang apa ane ngenenin I Divya, lan mlajahin carane apang tusing kena srot-srot.