Search Badges Account

Sringeri Srinivasache kes khoob laamb ashillle. Taka taje kes kappak zai ashille. Pun sagle lok kaamaan ashille. Taka kone madat keli te vach ani palai!

کیا تم اوکٹوپس کے بارے میں جانتے ہو؟ اُسے سمندری مونسٹز بھی کہتے ہیں۔

“Eka kherit mostea mazrak lagun, hie kothentlea cheddea kodde aplo ghor-patth purnn korunk zaunk nam. Koslem mhonn pixeponnachem nimit nhoy? Borem, taka kitem ghoddlem tache vixim vachat, ani eke gozalik lagun dusri gozal ghoddta, dusrie gozalik lagun tisri, ani oxem fuddem kitem zait ravta tem tumkam kollun yetolem.”

मूयों खंय वतात तें तुमी जाणांत ? ही दोगांय तेच सोदपाक गेलात​. या न्हय तांच्या वांगडा ?

विष्णूक नव्यो सुवाती पळोवपाक आवडटा. पूण ताका लांब प्रवास मात्तय आवडना. आमचे कडेन वेगान वचपी भौशीक प्रवासाची माध्यमां कित्याक आसपाक शकनात, तो चिंतता. म्हणटकच तो जेन्ना हायपरलूपा विशीं वाचता तेन्ना तो अजाप भरीत जाता… होस्सय! हें फुडाराचें भौशीक प्रवासाचें माध्यम कसलें?

माऊ आनी ह्या ल्हान चल्येक वेगळ्यो वेगळ्यो गजालीं अवडटात​. पूण एकूच गजाल दोगांकूय आवडटा. कितें तें पळोव्या.

सोनाच्या बापायन ताचेखातीर एक सोबीत खेळणे तयार केलां. ताणीं एका मेकांक कशी मजत केली हाची मनभुलोवणी काणी वाचात.

वेगवेगळ्या गजालिंचेर टी. सुंदरीक हांसो फुट्टा आनी मागीर तें त्रासांत पडटा. कितेंय केल्यार तें हांसो थांबोवपाक शकना. आपणाकूच कितें जालां काय कितें हें तें जाणा जावंक सोदता. कारण जर तशें नासत, जाल्यार मागीर ताका हांसत रावपाक मेळटलें.

चलो किंवा चली खूब तरेन मदत करपाक शकता. मदत करपाक मज्जा येता. व्हड जावप ह्या 4 काणयांचे माळेंतलें ही काणी.

किडे आनी हेर जनावरां स्वातावें रक्षण करपाक सरभोवतणच्या वाठारांत नदरेंतल्यान लिपतात. ह्या पुस्तकांत तुमी तांकां वळखूंक शकतात.