Search Badges Account

Omogano igora ya ogokonya ebirerwa bieching’iti chikoretwa ase enasari ye chitangana. Ebirerwa ebio nigo bikorerwa nomonto obene na abakonyi bande.

Omonto oyo ore ase omogano oyo nigoare omontambe mono na ase igo keregento nigokere ekieng’e na egeke asare. Omonto oyo nigo agotatora obokong’u goetera ase okoreng’ania ebinto bionsi bimoreng’ane.

Ning’o orabe omoruoti bweching’iti chiorosana maega yeechui korwa oboruoti?

Ekebusi kiane kiaborire. Gwakerorire andeonsi?

Egetabu giokobara, esiro goika kianda.

Chinyang’au nigo chire nerang’o aseigo chibare buna chigochia konywa amache.

Ekebusi amo ne’sese nigo bikorigereria korwa etirisa. Bikorigerei korwa etirisa, nario erio biaroche ekegwankwa.

Ekebusi ne’Esese nigo bire abasani. Nigo bibwate echeche nainde bikogoka gokora ebinto bionsi amo.

Selemeng’ nigo abwate ebibusi ebinge. Ebibusi birenga Selemeng’ abwate?

Ase omogano oyo omwana nigo akoerengia chianaga chinge, chinene na echi chimoisane. Omogano oyo nigo orwete ase “SEED story” korwa eyunibasiti ya Kwazulu-Natal.