Search Badges Account

Tul yƣk hâur pênhr ntơƣr nor laok six nhav têx zangv jangv. Txaox lơƣr yƣk haz chaor fôngx zƣl tsaov seiz lul têx zangv jangv cax!

Teox tsuv pôngz ntir têl cxeik têl lâux xik. Tangz nưl laok six nhav vuôv haz xangr taov kangz yênhx iz tul cưk vuôv. Lơưr fôngx zưl, Teox puôk uô tâu lơưr nưl li xiz xangr hâur thênhv cơưv vuôv?

Kangz luz caz kreir, đeik Teddy, uk Duck haz njêl Fish uô cê môngl sâu luz trôngz nhaoz buôk tsêr cơưv cha chi kaok laz. Thâuk cao muôx iz ntưs chuô lux tuôx txus uô hluôr tơưl chis hluz. Txaox kangz, nưl puôz luz tsêr cơưv tsuv cuz hnhaz. Pêz tul fôngx zưl zuôr tsuv uô changl?

Tsur nhav uô par thêv. Hnuz tưs Tsur tưz uô laok six ntâu par kăngz, tangz tưz tsi muôx tul tsax tưs hâur jôngr tuôx muôl tsur li par. Muôx iz hnuz, Tsur cuêz tênhv môngl nrar seiz viv uô changl tsi muôx lênhx tưs tuôx muôl nưl li par.

Maik nhaoz ntơưv iz luz jaol sâu njik trôngz kuôk har txưr laok six đêz. Thâuk theix zaoz par tru iz huôv hâur thênhv cơưv nôngs, lul theix zaoz luz jaol nhaoz buôk har, Maik tưz laok six cuz saz. Nưl tsênhz tas, xangr yuôx nrar luz jaol jeik qaor cao, tangz huôv nor zar uô lê changl?

Têx tul chưx mêv xêv kruôr laok six nyei thâuk tsuv ToTo plênhr. Viv fôngx zưl cao yangx nak têl laok six hnhăngr. Chaor fôngx zưl tsi xangr tsuv maoz. Zaos lê đangz tsi zuôr yưv tơưv nir?

Nor zaos iz jăngx pêv par lul iz tul nhuôs tuz môngl nrar bê tru zul haz cêr nưl leiv tsês jăngx bâu suôr kuz cha nrar jăngx bâu suôr yaz jông đuô.

Ntax têz tsax cxu tsi muôx đêx lơưv haz phuôz teik tưz hu iz huôv tsax tuôx khaz phêv cha nrar cêr car chêx. Iz huôz tưz tuôx, yưx luôr. Nhaoz qơư khaz phêv, iz huôv tưz zênhv zar khơưz iz luz kraor đêx, tangz tsi khơưk luôr hâuk. Luôr tưz muôx cêr uô khơưk zul. Caox zar xangr seiz cêr uô cao zaos đangz tsi?