Search Badges Account

Ipresenta niya a libro i kararag panggep ni udan.

Presentasyon ni uhal ni kiyaw.

Pressntasyoni ni nadumaduma a lako ni Abatan

Ihtolya ni panakaamag ni Tulludan Elementary School.

Panggep iya ni tulong ni mula a mani.

Hiya a libro men presentasyon ida nunta talaken Kiko.

Ihtolya iya ni pamilya a kamantitinulong.

Presentasyon ida ni mahidaan a mula.

Ihtolya ni ungnga a nanbalin ni gawwang.

Ihtolya ni kapantitinulong ni han-aagi ni manmula di awidan ni abong.