Search Badges Account

Hai yooz hti dauv pgaz le Pakara av kauj av mux dauv kwaj dauv taj hpoqaj le av qilaz dauv lauz hsau lauz lav.

Y’s’kauv of wai a a gauj gauj. Y’aif dauv y’s’kauv kauv gaz daiv. Baf hsaf of wai t’gaz le y’aif dauv auz lauz hsau neij le av gaz.

Meij taj geij le baf qav dauv hposaf t’gaz htauf taj sei baf hsaf keiz lauz keiz t’sei baf.

Kaka meij pgaz sav wif taj hpo, dauv Dino meij pgaz aif dauv auz.

Paux tej le lix t’beif iz av pooz av hki. Av waiseif k’heif le hposaf seif t’hpaf hpav lix t’plaj kwix av cu baf lauz.

Muj t’niz iz meij muj niz taz laux sav t’klax hkoov bau le av miz hoo saf hpla dauv Dinya pgaz le av lauz sav k’nyau av nadei av hti lauz. Av wai k’lauz lox kwai t’klax hkoov bau sei ah? Hpav taj geij iz dauv n’k’htif le taj geij k’of htauf dauv Dinya div laif? Dauv k’maz lo seif nya baf qav dauv taj trauhse nadei av hti lauz le av geiz k’tej lauz.

N’auf luj hti baf hsaf saf minyauz t’auf luj hti baf. Baf hsaf p’tai le av waiseif k’hsgau baf m’taz laif?

Taj tai s’kauv taj le av geiz le hsaf hpo kauj hpo t’miz laj laj dauv hposaf av kla dauv p’taj sei taj baf neif lauz.

Cij htauf nauf htoov mai av hsaf le av de pooz kauv muj gauz neif nyau dof laif! Baf hsaf n’seif nya ah le nauf htoov mai av hsaf laiz nux le av de pooz sei div laif? Hai t’keij! Y’k’duv seif nya naz.

N’hsomof le hposaf paux hkwa hpo t’gaz iz aif dauv laiz le co ah? N’mei lof baf seif nya neif, htai daf le auv htauf lix t’beif iz av bliv k’paz neif lauz.