Search Badges Account

Divya anaethyemura nave apalleya wi atthelle mu mukambani a mpira wameto, anathella na akhwaye, nevettho akhwaye atthene yahambella wethyemura.

Coronavirus tthi mwananama oyo anaweresa athu ophwanyeya va mavumello, oririya na okotthomolla. Coronavirus ampalla adduwelle mmo athu aniwelewe ttha olliyeni.