Search Badges Account

Selemeng ali nende tsipusi tsinyinji. Selemeng ali nende tsipusi tsinga?

Omusatsa uli mushitabu shino nomurambi po, buli eshindu neshimbikiti nomba neshititi khuniye. Yekasirinjia buli eshindu eshiyera ninaye omwene.

Shitabu shino shiechesia tsisolo tsindoro etsirerwa mushiayo eshiatsisolo namulekhwa. Tsisolo tsino tsilidwa obulayi nomuruchi nende abakhonyereri baye ababujusi.

Lukano lwekhubala.

Eshitabu eshiokhubala, okhurula khuziro okhula tisa.

Omwami ingwe niyakharula khushisala shiobwami, oulaba omuruchi we tsisolo ne wina?

Ipusi yanje ikhamire. Oyilutsikho abundu wosi wosi?

Ipusi nende Imbwa naabetsa. TSiachama emibayo netsikhola buli eshindu halala.

Ipusi nende imbwa tsirenga erwanyi mulidirisha. Tsilenga mulidirisha, netsilola imburukuru.