Search Badges Account

Lajjo joi lerngôch ndơ geh ta sam but chih ân dơi tâm nau pâl lôr ma che. Mphâm che lơh jaLajjo nau tâm khâl joi ndơ khlay hôm jêr jok duh dak lip kơt aơ? Rak rplay nau n’koch gay geh nau pơp bơr ho!

Bơh nau han joi ndrah ndơ khâl leroh, oh ur lejoi saơ  nau rêh ma mpôl nuyh bơh play neh êng. Biannuyh le dong tai ndơ khâl geh nau dâk njêng êng ma bơh nau hao lang an oh ur ban ne.

Nat Pouk Si uch kơl kon se ta Du Wae Wae bah ji biaw păng mô git mơm ma bư. Păng mra min joi dơi moh nau khlay ndơp mray săk jăn rgan loch nhjơr trong mâm jay phung njih Ziwaka?

Gables – rplay vâl ndơ pâl mô git he uanh mphơm mơng Millie jêh ri mơng kar yong Nubs uch klơl bal ê nây. Biă bar bal mơng Millie jêh ri mơng kar yong dan bư gay an Gables uanh he mơm kơt? Long joi miăng nau nsong mblêng nđơr ram a.

Mph âm băl mra “ư lah băl geh du mlâm ao mbăk rup?bi ma ăp khân păng nchu ăt t^ng joi du ntil nau Păl ueh mak biă lah nau ueh mak lơn tơ lah geh du mlâm ao mb ăk rup.Bi phung he dơi đong “ư ao mbăk rup ne? mâu khân păng knong he dơi tăng nkoch tâm n’ơn nkoch bri nau nti drel mruh m^n?Arnav n’hanh Tanisha hăn jrô nti t^ng joi nă nê.mâu lah gura klăk t^ng mêtuănh khân păng.- Bu mâu dơi saơ khân păng đong ô,khân păng mra ndâp tâm bri dak bu.

Ă jêng du nau nkoch toán nti nkoch bri đah nau khlay tă bơh nau tâm pă tâm ban ndâp tơ lah dut jêr jok gay ma tâm pă du ntil nau tâm ban.

Kual dôl h‟ươt tâm lam bri dak in-tơ-nét bu klô bê mâu g^t mâm “ư gay ma dơi du luh tă bơh lam bri dak ne. jêh r^ bu bê jêhăn râng nau hăn nkơi nau blao nti tâm nau m^n mut tâm bri dak In-tơ-nét drel t^ng miăng ăn băl t^ng joi trong băl hăn s^t ta vâl.

Du hê oh bu klô je# gurêh ta rotrong toyh n’hanh ma kon se [a [a. Aơ jêng nđơn gay ma ăp bu nuyh min rvê n’hanh geh nau yo# nkoch ma nau rêh tâm du hê bu klô je# dơi rgan nau jêr jot gay dơi geh nau rêh ueh đê#.

Ta nar kah git nar deh ntal prau Etabo, mê# n’hanh yơ leo oh tât chơ.

Du mlâm kon mp^k mruh ntă geh amoh săk jêng chattu n’hot n’ho ro lăp lôr bar hê phung ur sai ranh. Dôl mâu hôm dơi ât lenau mpănh chattu, Ur sai lodrăp du ntil nau ndơm ma păng. G^t lah khân dơi đong mâu lah mâu? Mâu lah Chattu dơi nti đong du nau nti mâu lah mâu?