Search Badges Account

Koronavirisi wa wuyεpyaa ki, wu kushεεrε la ki ni lee kadugo keree ki kaa yu.

Yèe naha ja keree kee pye, kεni si gori sicuumɔ na.

Sɛmɛ nivahama wu : Aminata wa koronavirisi wu kaa logo, ga, sεε na, wu ya yi ɲahacε wε. Wu di fya, tεε lemu ni baloɲigε ki wa ba wu kori ge, wu akili na, na KOVIDI-19 naha wu co. Wu nulε wu di yi bεεri ɲahapaara wu mu.

Aminata wa koronavirisi wu kaa logo, ga, sεε na, wu ya yi ɲahacε wε. Wu di fya, tεε lemu ni baloɲigε ki wa ba wu kori ge, wu akili na, na KOVIDI-19 naha wu co. Wu nulε wu di yi bεεri ɲahapaara wu mu.