Search Badges Account

Indawo yomile utjhontjhwani womele amanzi khulu. Waya emlanjeni wayokusela bewakhamba. Utjhontjhwani usindisa izuba.

Umntazanyana omncani ufuna ukufana notitjhere wakhe.

Indatjana imayelana nekomo ethandwako emndenini.

UPalesa ukhuluma nemithi, utjani namathuthumbo.

UNonkungu bekayokuvakatjhela umalume wakhe. Unina wamnikela isikerde esifakwe umncamo kobana asembathe. Endleleni wahlangana nomntazana owabawa uNokungu kobana amboleke isikerde sakhe esihle khulu.

Lokha umqasa usalele ngaphasi komuthi wamahabhula, ihabhula lawena phasi. Khona lapho umqasa wezwa ilizwi lirhuwelela “Baleka mqasa baleka!”

Umntwana wendlovu bekanemibuzo ngezinto zoke, okufaka hlangana nokuthi igulukudela lidla ini entambama.

Indatjana imayelana nabentwana beenlwana abahlengiweko abafika eentandanini. Iinlwanyana lezi zitlhogonyelwa mumuntu okhethekileko nethimba lakhe.

Umma akekho, ubaba upheka umdoko wekuseni.

UMaguru ucabanga ukunikela zoke iimbandana imileze ukuze zithabele ukukhamba zifane nabantu.