Search Badges Account

Naga e omile. Tšhošwane e swerwe ke lenyora. E leba nokeng go yo nwa meetse efela e rwalwa ke meetse. Leeba le ile la phološa bophelo bja Tšhošwane. Na Tšhošwane e tla leboga Leeba bjang?

Na o rata go dira eng?

Elephants once had short noses, but thanks to a curious baby elephant, they ended up with useful long trunks.

Ebei le mmagwe ba emetše pese ye kgolo ye talalerata go ba iša toropong efela pese ye talalerata e senyegile. Na ba tla fihla bjang kua toropong?

Kanegelo ka ga kgomo ya mmamoratwa.

Palesa o bolela le mehlare, bjang le matšoba.

Nonkungu o be aeya go etelamalomewagagwe. Mmagwe o moapešitšesekhethe se sebotsesa go ba le dipheta. Mo tselengya go yagamalomewagagwe, Nonkungu o kopana le mosetsanayoo a mokgopetšego go itekanyasekhethesagagwe se sebotse. Ge Nonkunguae fa mosetsanadiaparotšagagwe gore a di apare, Nonkungu o lemoga gore mosetsanayoo o na le mosela le gonakeimbulu.

Na Nangila a ka kgona mola banna ba bogale ba paletšwe?

Katse ya ka e timetše. Na ga se wa bona katse ya ka?

Kanegelo ye e bolela ka bana ba diphoofolo tšeo di tlišitšwego lefelong la tlhokomelo ya bana ba diphoofolo tša ditšhuana. Diphoofolo tšeo di hlokomelwa ke motho wa go kgethega le sehlopha sa gagwe.