Search Badges Account

Ababyeyi ba Kariza bamutoje kubaza. Gukunda kubaza byatumye Kariza asobanukirwa akamaro ko gukaraba mbere yo kurya, amenya no gukoresha kandagirukarabe.

Buri nyamaswa igira ibiribwa.Reka turebe ibyo zirya.

Ese mukunda imirizo igoronzoye cyangwa igororotse/Hari ibintu bimwe na bimwedukunda byaba bigoronzoye cyangwa bigororotse!

Igihe Shyaka agifite ibitotsi, koza amenyo ntibyamworoheraga ariko kurota cyane nta cyo byamutwaraga.

Utujangwe dutatu dutinya imbwa duturanye nayo. Iyi mbwa, mu by’ukuri, yifuza gukina natwo ariko aho tuyibonye hose turiruka. Ese utekereza ko tuyitinyira iki?

Inzovu igerageza gufasha uruyuki rwayommbye iwarwo. Nicyari ? Ubuvumo se? Aba he? Ese ruba he?.

Umwana w’umuhungu arakuze bihagije ku uburyo ashobora gufunga imishumi y’inkweto ze ariko aracyari muto ku uburyo atashobora gufasha se gusiga amarangi ku nzu. Arakuze ku uburyo ashobora kwigaburira ariko ni muto cyane ku buryo atafasha nyina guteka. Ese yaba ari muto cyane cg akuze cyane?

Irukankana n’Umwami ubyibuishye mukurikre imbwa ihorose

Burya n’umwami w’ishyamba agomba gusukura amenyo ye. Soma iyi nkuru iryoshye irebana n’uwagishije umwami iri somo.

Umuswa wirabura ni umuswa igira umwete ukunda kuvumbura ibintu bidasanzwe biri mu bihuru, ugahura n’izindi nyamaswa ukiga ibintu bishya. Bizagenda bite ku bundi bushakashatsi?