Search Badges Account

Muran ya na Xadija yi, xa a nan xawa xoodakati lagaren ɲaana. A xoodakati sappan da waalen wutu, xa kololotanɲe fe.

Sero ra wa fiinu dabarini kuudo xa sahan nan duume.

Koronawirisin sefe i yinme ya kanma, a na terende ya mulla a do i xololoonu.

Aminata wa koronawirisin xibarun mukku, xa a ma faamuye kita i ya. A kanu xooda dunben ga da a sanpa a da a sinma ti koronawirisin wa i ragana. A maama da a haqilen taaxundi.