Search Badges Account

Diphoofolo kaofela di nyoruwe. Di bale ha se di ya ho nwa metsi.

Palesa o bua le difate, jwang le dipalesa.

Ledinyane la tlou le ne le na le dipotso ka tsohle, hammoho le hore na kwena e jang bakeng sa dijo tsa mantsiboya.

Neo o ne a tla etela malome wa hae mme mmae a mo fa mose o nang le difaha ho o tena. Tseleng e yang motseng wa malomae, Neo o ile a kopana le ngwanana ya ileng a mo kopa ho apara mose wa hae. Ha ba fapanyetsana diaparo Neo a bona mohatla wa ngwanana mme a elellwa hore ke lempetje!

Mme ha a yo mme Ntate o pheha motoho.

Ngwananyana o batla ho tshwana le mosuwetsana wa hae.

Pale e kgutshwane e bonolo ka mosuwetsana ya ratehang le seo a re rutang sona.

Banana ba bararo ba ne ba rwalla patsi morung. Leha ho bile le tlhokomediso ho tswa ho nkgono wa bona, e mong wa banana etsa ntho e kotsi.

Dinonyana di batla ho kgetha morena. E tla ba mang?

Pale ya lerato e hlomolang ya kgosatsana e nyenyane e ntle e neng e ikgethela se ratwang ke pelo ya hae, ho e na le ho latela ditakatso tsa ntatae.