Search Badges Account

चु जनावरकादे तिगदा ह्यारसिचिबा मुला ?

ह्याङ सिम रिप कोर्बानरि निबान मुला । थेनिकादे म्होकोन साइम रिप निबान मुला, थेनिकादे खाइग्याम खाबा मुबा….

ङादा थाहा मुला कि चु खाराङ लासि लाबा, स्यान्दोसे स्येला कि थे खाराङ लासि लाबा । ह्याङदा ल्होलोल्होलो थाहा मुला ।

ग्रेन म्हिला स्होन्बो क्वान म्याङमा इमा ताङला

तिनि ल्हानान थेबा फुटबल कपला फाइनल खेलला दिन हिन्ला! ओन्छेन म्हेन्दोदा सोर्ङा स्याप्पा मुला। तिनि थेसे क्लाङ्‌बारि खाम्ला? म्हेन्दोदा तिक ताला बिसि गोबारि चु नाम्दार डोगो। सोर्ङादा खाराङ्ला‌सि डातोला बिसि नोन गोगो।

तिनि ल्हानान थेबा फुटबल कपला फाइनल खेलला दिन हिन्ला! ओन्छेन म्हेन्दोदा सोर्ङा स्याप्पा मुला। तिनि थेसे क्लाङ्‌बारि खाम्ला? म्हेन्दोदा तिक ताला बिसि गोबारि चु नाम्दार डोगो। सोर्ङादा खाराङ्ला‌सि डातोला बिसि नोन गोगो।

याङजि थेन लक्कि ल्हानान डिक्पा ह्रो मुसाइ नोन थेनिजुगुला सेम निबा तामजुगु ल्होलोल्होलो मुला ।

‘सुङरे ज्योज्योला कोठा’ सुङरे ज्योज्यो बिबा गिक्खे म्हिला राप हिन्ना । चु रापसे कोठा चाङमा आथान्मा खाराङबा दुख याङमुला बिबा ग्युइ पिन्ना ।

थेनिकादे तिगा लाबान मुला, थेनिकादे खाराङ लासि ख्वाङ कोरला ?

आकुथेन बोइसाखि जात्थार निबारि याङ्सि रिमा ल्हाना ताङ्बा मुला । थे जात्थारला छुबा च्याबारि ब्यस्त ताबा दुइरि थेसे ह्राङ्ला आकु ह्राङतेन आरेबा डान्ला । रिमा जात्थाररि म्हाला ! तिला रिमासे जात्थारला ओथेबा हुत्तारि ह्राङ्ला आकु स्याप्पारि खाम्ला ?