Search Badges Account

Leinane ka ga diphologolo tse dinnye tse di falositsweng di isiwa kwa serapeng sa tlhokomelo ya dikhutsana. Diphologotswana tse di okiwa le go tlhokomelwa ke motho yo o kgethegileng le setlhopha sa gagwe sa bathusi.

Monna mo leinaneng le o motelele thata mo e leng gore sengwe le sengwe gotlhe mo a leng se sekhutshwane kgotsa se sennye. O rarabolola mathata a ka go itirela dilo tse di lekanang le ene.

Ke mang a tlileng go nna moeteledipele wa diphologolo fa Kgosi Lengau a fologa setulo?

Katse ya me e nyeletse. A o kgona go bona katse ya me gongwe?

Katse le Ntšwa ba lebelela ka fensetere. Ba lebelela ka fensetere, jaanong Katse le Ntšwa ba bona serurubele!

Katse le Ntšwa ke ditsala. Ba tshegisa mme ba itumelela go dira dilo tse di farologaneng mmogo.

Diphologolo tsotlhe di nyorilwe. Di bale fa di ya go nwa metsi.

Buka ya go bala, go tloga go lefela go fitlha go robonngwe.

Selemeng o na le dikatse tse dintsi. Selemeng o na le dikatse tse kae?