Search Badges Account

Kankhani kafupi kweniso kawemi kakuyowoya vya msambizgi muwemi kweniso ivyo wakusambizga.

Muzi wunyakhe wutimbanizgikenge pala mlongozgi munyakhe wandizepo. (Cidokoni ici cikalembeka kuwungano uwo cakulata chankhe cikaŵa kulemba vidokoni uwo ukacitikira ku Abuja mucaka ca 2018, ukanozgeka na Africa Storybook na British Council yaku Nigeria).

Kale, kukaŵa banja ilo likaŵa na ŵana ŵatatu ŵakupulikira comene. Kweni suzgo likaŵa lakuti ŵakapangika na phula.

Zuŵa, Mwezi, Vula na Mphepo ŵakalimbananga kuti uyo wakucitira calu vinthu vikulu kujumpha ŵanyakhe ninjani. Ŵakacemeska ungano kuti ŵakolerane, kweniso kuti ŵasange nthowa yiwemi.

Nkhani ya vigomezgo yaku Dhopadhola yakulogosola cifukwa ico zuŵa na mwezi vikukhalilira mumlengalenga.

Nchifukwa wuli nyama ziŵiri izi nizapaubali kweni zikukhala kwakupambana. Nchinthu ciwemi kovwira ŵanthu ŵanyakhe.

Nkhani ya tuŵana yakukhwaska ng’ombe iyo yikuwoneka ngati mwanchi namuhanya, kweni usiku yina cisisi camoyo unyakhe wa ‘Ng’ombe yiwemi’ Iyo yikumazga umbanda na kuthaska ŵanthu.

Nkhani iyi yikusacizga kuti naumo tikucitira na ŵana pala ŵananga, pakuŵacenya, ndimo ticitirengeso nawo pala ŵacita viwemi tiŵalumbenge.

Fufuzani maliliro gha nyama zakupambana pambana izo zikuŵeteka. Kasi nicongo wuli ico mlimi wakucita?

Lebo wakula, vyakuvwala vyose nivicoko comene sono kwa iye. Kasi wacite navyo vici?