Search Badges Account

A Sala akudandaula kuti pangali jwakwete mtela wakuposya Koronavayilasi, ŵalakwewo akusosa kuŵa mundu jwakumbika pakwasalila ŵanace ŵane ŵa cilambo ca pasi yampaka atende pakuliteteya acimisyene nambo kwateteya ŵandu ŵane. Ana ŵalakwewo akupakombola uli kutenda yalakweyi?

A Divya lyakamwile liwundika nambo akusosekwa kuputa mpila wa kapu. Ŵalakwewo akung’anda ni acimijawo nipo wosopewo lyakamwile liwundika